Jak firma może dostosować strategię do zmian klimatu? Ekologiczne zarządzanie, etyczna produkcja, zielony marketing.

W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość na temat tego, jakie znaczenie dla kwestii klimatów ma funkcjonowanie przedsiębiorstw. Główną ideą stojącą za zarządzaniem uwrażliwionym środowiskowo jest dążenie do wypracowania takiej strategii firmy, która sprawi, że jej działania będą miały neutralny, albo chociaż zmniejszony, wpływ na środowisko naturalne.

Recykling, etyczna produkcja, zasoby odnawialne i ograniczenia emisji – pojęcia te weszły już na stałe do słownika biznesu, wykraczając poza ścisłą tematykę ekologiczną. Na dobrą sprawę można stwierdzić, że biznes i ekologia są, a przynajmniej powinny, być ze sobą ściśle związane.

Dziś rośnie zainteresowanie ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Podobnie jak wiele innych, organizacje biznesowe mogą być coraz bardziej narażone na zademonstrowanie swojego zaangażowania w ochronę środowiska. Ekologiczne zarządzanie firmą powinno opierać się przede wszystkim na minimalizowaniu jej negatywnego wpływu na środowisko. Szczególnie istotna jest tu kwestia zanieczyszczeń. Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery i wylewanie ścieków do rzek do niedawna były integralną częścią wielkiego biznesu i nikt, oprócz kilku organizacji ekologicznych, specjalnie się temu nie sprzeciwiał. Dziś, środowiskowy wymiar działalności gospodarczej to temat mainstreamowy i żadna firma, jeśli chce zdobyć zaufanie klientów, nie może go lekceważyć.

Nowe normy jakościowe, jakie współczesne wyzwania stawiają przed biznesem przyczyniają się także do wzrostu znaczenia etycznej produkcji. Ludzie zwracają coraz większą uwagę na to, w jakich warunkach pracują osoby odpowiedzialne za dostarczanie im określonych dóbr i usług. Wiele wskazuje na to, że mamy obecnie do czynienia z przejściem od społeczeństwa opartego na konsumpcji do społeczeństwa opartego na odpowiedzialności. Model etycznej konsumpcji, jeśli rozprzestrzeni się na szeroką skalę, ma szansę na zmianę naszego świata.

Biznes musi dostosować się do tych zmian. Kluczem do efektywnego zarządzania środowiskiem jest stosowanie systematycznego podejścia do planowania, kontrolowania, mierzenia i doskonalenia działań organizacji na rzecz ochrony środowiska na każdym poziomie jej działalności – od produkcji do marketingu. Od marketingu wymaga się obecnie tego, by niósł za sobą wyższe wartości. Kwestie środowiskowe mogą być tu przykładem. Zielony marketing dynamicznie się rozwija. Warto jednak uważać, by nie popełnić błędu greenwashingu – kreowania swojej marki jako przyjaznej środowiskowo, podczas gdy nie spełnia ona tych standardów. Taką reklamę postrzega się jako zwyczajne wprowadzanie klientów w błąd.

Firmy biznesowe są obecnie zmuszone do wywiązywania się ze swoich obowiązków dotyczących takich kwestii, jak zmiany klimatu, globalne ocieplenie, pogorszenie zasobów naturalnych i zanieczyszczenie. Dzisiaj, w obliczu rosnącej świadomości klimatycznej znacznej części społeczeństwa, społeczna odpowiedzialność może stanowić także element w dążeniu do wypracowania strategii konkurencyjnej, poprzez budowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa uwrażliwionego na społeczne i środowiskowe koszty funkcjonowania biznesu.

Systemy Zarządzania Środowiskowego mają zatem znaczenie na bardzo wielu poziomach i to, czy firmy będą w stanie efektywnie je wprowadzić, zdeterminuje przyszłość biznesu i kształt gospodarki – tego, czy będzie ona bardziej zrównoważona i przyjazna dla środowiska.